چکاپ شخصی ماهانه پستان | جراح پستان اصفهان

چکاپ شخصی ماهانه پستان

چکاپ شخصی ماهانه پستان هدف از خودآزمایی یا چکاپ شخصی ماهانه پستان در فواصل زمانی است که بیمار به پزشک مراجعه نمی کند و این معاینه به بیمار کمک می کند تا در صورت وجود هر گونه تغییری از آن Read More