پستان و تغییرات هورمون | جراح پستان اصفهان

پستان و تغییرات هورمون

پستان و تغییرات هورمون پستان ها تحت تاثیر مستقیم هورمون ها هستند. هورمون های مترشحه از هیپوتالاموس تاثیر روی هیپوفیز گذاشته و هورمون و پستان آنها به نوبه خود هورمون های تخمدان را کنترل می کنند. هورمون تخمدان تاثیر مستقیم Read More