جراح پستان اصفهان | نمونه برداری پستان با سوزن باريك

نمونه برداری پستان با سوزن باريك (FNA)

نمونه برداری پستان با سوزن باريك (FNA) نمونه برداری پستان با سوزن باريك : در بسیاری از موارد به عنوان قدم اول در تشخيص يك توده پستانی، پزشك سوزن كوچكي را كه متصل به سرنگ است (مانند سوزن يك سرنگ Read More