جراح پستان اصفهان | ناهنجاری فقدان پستان

ناهنجاری فقدان پستان

ناهنجاری فقدان پستان چیست؟ این ناهنجاری فقدان پستان یک طرفه و  یا دو طرفه پستان به صورت مادر زادی است. در صورتی که کل بافت پستان و هاله و نوک پستان وجود نداشته باشد به آن آماستیا amastia گفته میشود. فقدان Read More