خطرات جراحی لامپکتومی | جراح پستان اصفهان

خطرات جراحی لامپکتومی

جراحی لامپکتومی مزایای این نوع عمل جراحی خطرات جراحی لامپکتومی:این جراحی برای کسانی که بسیار نگران از دست دادن سینه هستند مفید است چرا که بافت سینه برداشته نمی شود. برای افرادی که توده های کوچک و نزدیک به همی Read More