مصرف روغن حرارت دیده

مصرف روغن حرارت دیده و سرطان سینه

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند که مصرف روغن حرارت‌دیده می‌تواند به گسترش سرطان سینه منجر شود.