تشخیص کارسینوم لوبولار | جراح پستان اصفهان

تشخیص کارسینوم لوبولار

تشخیص کارسینوم لوبولار تهاجمی یا سرطان لوبولی آزمایشات و روش های مورد استفاده برای تشخیص کارسینوم لوبولار تهاجمی عبارتند از: ماموگرافی در ماموگرافی توسط اشعه ایکس، یک تصویر از پستان شما تهیه می شود. کارسینوم لوبولار تهاجمی کمتر از سایر Read More