جراح پستان اصفهان | مصرف سویا و سرطان پستان

مصرف سویا و سرطان پستان

رابطه ی مصرف سویا و سرطان پستان مصرف سویا و سرطان پستان : ترکیبات سویا، هم اثر ضد رشد سلول های سرطانی داشته اند و هم اثر تحریک کننده. پس بخاطر این اثر تحریکی است که می توان گفت حداقل Read More