جراح پستان اصفهان | تشخیص ماموگرافی

تشخیص ماموگرافی

ماموگرافی پستان تشخیص ماموگرافی  | ماموگرافی یکی از دقیق ترین معاینات برای تشخیص هرگونه تغییر در پستان و دقیق ترین معاینه برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه است. ماموگرافی یک عکس اشعه ایکس است که هر توده کوچک یا بزرگی را Read More