انواع جراحی ماستکتومی | جراح پستان اصفهان

انواع جراحی ماستکتومی

جراحی ماستکتومی انواع جراحی ماستکتومی انواع جراحی ماستکتومی شامل موارد زیر است: ماستکتومی ساده یا کامل در ماستکتومی ساده سینه، که به عنوان یک ماستکتومی کامل نیز شناخته می شود، تمامی بافت های سرطانی پستان برداشته می شوند. بیوپسی غدد Read More