ماستیت گرانولوماتوز ضایعه التهابی پستان

ماستیت گرانولوماتوز ماستیت گرانولوماتوز به عنوان ضایعات التهابی گرانولوماتوز پستان یا ماستیت ایدیوپاتیک گرانولوماتوز (ماستیت گرانولار لوبولار) و یا به عنوان یک عارضه ثانویه نادر از بیماری های دیگر مانند سل، سیفیلیس، عفونت ناشی از کورینه باکتر و سایر عفونت Read More